ข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

2021-07-23 13:26:56

1. ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด2. ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด3. ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นในการเข้าไปใช้พื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน4. ไม่ส่งเสียงดัง อ...

Read more
Card image
ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal

2021-08-09 11:15:01

กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)นักท่องเที่ยว - เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ดูแล รักษาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ทำลายสาธ...

Read more
Card image
ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

2022-03-17 12:56:38

1. ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด2. ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด3. ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นในการเข้าไปใช้พื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน4. ไม่ส่งเสียงดัง อ...

Read more
Card image